Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 | DEFINITIES

 1. Buiten bij Vroeg, gevestigd te Utrecht, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als VROEG.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als huurder. 
 3. Overige gebruiker(s) die al dan niet samen met de huurder in de accommodatie verblijven worden aangeduid als gasten.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan VROEG tegen betaling een accommodatie beschikbaar stelt aan huurder en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard
ARTIKEL 2 | TOEPASSELIJKHEID
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de accommodatie van VROEG waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken en er geen voorwaarden van een derde platform gelden.
 2. Een overeenkomst tussen VROEG en huurder komt tot stand op het moment dat Vroeg of een derde partij die de accommodaties van Vroeg aanbiedt, een reserverings- of bestelbevestiging heeft verzonden.
 3. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle gasten van de accommodaties van VROEG.
 4. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 6. VROEG heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht. De nieuwste versie zal altijd voor akkoord ter beschikking worden gesteld aan de huurder.
ARTIKEL 3 | AANBOD
 1. Vroeg kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de huurder redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 2. Een aanbod geldt niet automatisch voor toekomstige reserveringen.
 3. Afbeeldingen van de accommodatie zijn een zo waarheidsgetrouwe afspiegeling van de accommodatie. Aan deze afbeeldingen kunnen echter geen rechten worden geleend. VROEG is gerechtigd de inrichting aan te passen indien zij dit nodig acht.
 4. Het aanbod van VROEG kan alleen worden gereserveerd door personen die ouder zijn dan 30 jaar. Reserveringen door personen jonger dan 30 jaar worden niet in behandeling genomen.
 5. Reserveringen voor groepen jongeren zullen niet in behandeling worden genomen. Groepen volwassenen worden alleen in overleg in behandeling genomen.
ARTIKEL 4 | TARIEVEN EN BETALINGEN
 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de gereserveerde periode, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. De in het aanbod vermelde tarieven zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld. In het aanbod staat de prijs per nacht vermenigvuldigd met het aantal nachten en bijbehorende schoonmaakkosten en toeristenbelasting vermeld.
 3. Extra opties die niet bij de reservering zijn inbegrepen zoals aangegeven in het aanbod, kunnen tegen een meerprijs worden afgenomen. 
 4. Met acceptatie van het aanbod ontstaat de verplichting tot betaling van de volledige reservering. 
 5. Vroeg factureert vooruit, via een eenmalige betaling. De reservering is pas definitief na volledige betaling.
 6. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Vroeg heeft het recht de vergoedingen op enig moment aan te passen. Voor reeds bevestigde reserveringen blijft het afgesproken tarief van toepassing.
 7. Van eventuele kortingen of aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bestel- en/of reserveringsbevestiging is verzonden.
 8. Het is niet mogelijk om verschillende kortingen en/of aanbiedingen te combineren.
 9. Indien VROEG en huurder zijn overeengekomen om de huurder en/of andere gasten te vervangen dan blijft huurder hoofdelijk aansprakelijk voor het verschuldigde bedrag, eventuele schade en annuleringskosten. Voor meer informatie wordt verwezen naar Artikel 7.4.
 10. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, het verblijf eerder aanvangt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is. 
 11. Indien de huurder in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de huurder van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de huurder in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
 12. Indien de huurder in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de huurder.
 13. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de huurder zijn de vorderingen van Vroeg op de huurder onmiddellijk opeisbaar.
ARTIKEL 5 | AANBIEDINGEN
 1. Van eventuele kortingen of aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bestel- en/of reserveringsbevestiging is verzonden.
 2. Het is niet mogelijk om verschillende kortingen en/of aanbiedingen te combineren.
 3. VROEG is niet verantwoordelijk voor aanbiedingen en/of acties op derde platformen
ARTIKEL 6 | INFORMATIEVERSTREKKING
 1. Huurder stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan VROEG.
 2. Huurder staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. VROEG zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Huurder vrijwaart VROEG voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 4. Stelt huurder niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en komt de reservering hierdoor in gevaar, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van huurder.
ARTIKEL 7 | HUISREGELS
 1. Op de overeengekomen dag van de aankomst kan huurder de accommodatie vanaf 15:00 uur betrekken, tenzij anders overeengekomen. Op de dag van vertrek dient huurder de accommodatie voor 10:00 uur te verlaten.
 2. Huurder dient geen overlast te veroorzaken en respect voor andermans (persoonlijke) eigendommen te hebben. Agressie, in wat voor vorm dan ook, wordt niet getolereerd.
 3. Huisdieren zijn in de accommodatie van VROEG en op het hele terrein van VROEG niet toegestaan.
 4. Openbaar dronkenschap en drugsgebruik zijn niet toegestaan.
 5. Roken is in de accommodatie niet toegestaan.
 6. Het is niet toegestaan om feesten te organiseren in de accommodatie.
 7. Het is niet toegestaan om content van pornografische en/of seksuele aard te maken in en om de accommodatie.
 8. Tussen 22:00 en 08:00 dient het stil te zijn buiten op het terrein van VROEG. 
 9. Het is niet toegestaan om afval te laten slingeren. Aan het einde van het onverharde pad bevindt zich een vuilcontrainer waar afval kan worden deponeerd.
 10. Het is niet toegestaan om elektrische auto’s op te laden middels de stroomvoorziening van de accommodatie, anders dan daarvoor bestemde laadpaal bij Keuterij Vroeg.
 11. Indien huurder zich niet houdt aan de huisregels dan kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang worden ontbonden en kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht.
ARTIKEL 9 | OVERMACHT
 1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, een pandemie, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten worden onmiddellijk opeisbaar.
 3. In geval de reflexwerking niet van toepassing is zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand
ARTIKEL 10 | AANSPRAKELIJKHEID SCHADE
 1. VROEG is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. VROEG is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens huurder verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. VROEG is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van elektronische communicatie, waaronder maar niet gelimiteerd tot, niet-aflevering, beschadiging van gegevens, manipulatie, onderschepping door derden of overbrengen van virussen.
 4. Huurder en/of gasten van de accommodatie zijn hoofdelijk aansprakelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie of elders op de camping.
 5. Huurder en/of gasten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van het inventaris van de accommodatie of de accommodatie zelf. Eventuele schade dient door de huurder en/of gasten onmiddelijk gemeld te worden aan VROEG. Schade dient per direct te worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat de schade niet ontstaan is door schuld van de huurder en/of gasten.
 6. VROEG is niet aansprakelijk voor het verlies van persoonlijke eigendommen van huurder en/of gasten in de accommodatie.
 7. Indien de huurder en/of gasten overlast veroorzaken van welke aard dan ook of wangedrag vertonen dan kan VROEG de overeenkomst met onmiddelijke ingang ontbinden. Er is in ieder geval sprake van overlast indien overige gebruikers of omwonenden van VROEG dit als zodanig kwalificeren. De huurder heeft hierbij geen recht op restitutie van de huurprijs
ARTIKEL 11 | INTELLECTUEEL EIGENDOM
 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door VROEG aan huurder ter beschikking gestelde afbeeldingen, content en documentatie tijdens de duur van de overeenkomst berusten bij VROEG. Het is huurder nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie en media te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
  2. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
  3. Bij inbreuk komt VROEG een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade
ARTIKEL 12 | BIJZONDERE BEPALINGEN
 1. VROEG of een door VROEG aangewezen partij heeft te allen tijde toegang tot de accommodatie bij noodgevallen of in het geval van reparaties. Indien mogelijk zal dit vooraf met de huurder worden afgestemd dan wel aangekondigd.
  Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Huurder wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring
ARTIKEL 13 | KLACHTEN
 1. Huurder is verplicht om klachten over het aanbod en betalingen binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan VROEG. Zij streeft ernaar binnen 14 kalenderdagen inhoudelijk op klachten te reageren.
 2. Huurder is verplicht om klachten over het verblijf per direct na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan VROEG. Zij streeft ernaar binnen 14 kalenderdagen inhoudelijk op klachten te reageren.
 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.
ARTIKEL 14 | GESCHILBESLECHTING
 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 
 3. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin VROEG is gevestigd, tenzij een wettelijke bepaling anders verplicht.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens VROEG en betrokken derden 12 maanden